Obchodní podmínky

Obchodní podmínky platné od 15. listopadu 2022

   1. Úvodní ustanovení
    • Tyto obchodní podmínky podnikající fyzické osoby Ing. Kateřiny Mráčkové (IČ: 04138562), zapsané v živnostenském rejstříku – spisová značka: 0215259 – Magistrát města Brna (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).
    • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
    • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
    • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.
   2. Objednání fotografických služeb a fotografování
    • Objednat se lze pouze formulářem, e-mailem nebo zprávou na sociálních sítích (Facebook a Instagram)
    • Objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto obchodních podmínek a srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským přístupem a fotografickým stylem, se kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady.
    • Lokalita exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem. Pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Brno, k ceně zvoleného foto balíčku účtuje cestovné uvedené v ceníku – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa.
    • Doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
    • Dohodnutý termín fotografování je závazný. V případě zrušení termínu ze strany klienta lze dohodnout náhradní termín dle aktuálního vytížení fotografa. V případě nepříznivého počasí se termín bezplatně odloží na nové datum.
    • Pokud se klient na místo focení nedostaví 15 minut po začátku domluveného času bez předchozí omluvy, má fotograf právo fotografování zrušit a místo opustit.
    • V případě pozdního příchodu klienta na schůzku fotograf nenese zodpovědnost za možnou ztrátu kvality na obraze v podobě většího šumu a slabší ostrosti vzniklých časovým posunem (nedostatkem světla) nebo za méně dodaných fotografií.
    • Fotograf je oprávněn zrušit a/nebo odložit datum fotografování z vážných důvodů (nemoc, úraz atd.). O této skutečnosti bude klient včas informován telefonicky nebo prostřednictvím zprávy (SMS, email, Facebook nebo Instagram).
    • Fotograf není odpovědný za nespolupráci domácích mazlíčků nebo členů rodiny při fotografování. V takovém případě fotograf nenese zodpovědnost za nedostatek kvalitních záběrů. Stejně tak toto není důvodem ke snížení ceny za fotografování.
    • Fotograf není odpovědný za škody, které vzniknou během fotografování, bez přímého ovlivnění (např. zranění fotografovaného zvířete nebo poškození způsobené zvířetem).
    • Fotograf může zastavit fotografování, pokud se klient ke svému domácímu mazlíčku chová velmi nevhodně.
    • Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca týden před plánovaným termínem focení
   3. Dárkové poukazy
    • Dárkové poukazy jsou platné až po uhrazení platby a mají omezenou dobu platnosti, která je na nich vždy uvedena.
    • V případě, že se poukaz do data nevyčerpá, stává se neplatným.
    • V případě, že se klient rozhodně poukaz v době jeho platnosti stornovat, najde za sebe náhradníka, na kterého bude poukaz převeden. Pokud tak neučiní, cena poukazu propadá v prospěch fotografa.
   4. Výběr a zpracování fotografií
    • Fotograf posílá galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě klientovi nejpozději 14 dnů od data fotografování (pokud není domluveno jinak). Počet náhledů není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
    • Fotografie si klient vybírá v co možná nejkratší časové lhůtě z online galerie, kde se nachází již přebrané snímky (náhledy) fotografem. Fotograf má právo výběr fotografií po konzultaci poupravit (například kvůli kvalitě vybraného snímku).
    • Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).
    • Fotograf neposkytuje neupravené fotografie.
    • Pokud to není výslovně požadováno klientem, má fotograf volnou ruku z hlediska úprav fotografií. Klient si je vědom fotografického stylu fotografa. Stížnosti v tomto ohledu jsou vyloučeny. Pokud klient během vývoje požaduje změny, musí uhradit jakékoli další náklady, které mohou vzniknout.
    • Fotograf fotografie zpracovává a fotografuje svým vlastním stylem, pokud není dohodnuto jinak. V případě zvláštních požadavků na zpracování může být účtován příplatek.
    • U fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění drobných smítek, ospalek a slin.
    • Speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, zeštíhlení, náročná retuš pleti atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii – za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
    • Vyjádření nespokojenosti musí být oznámeno nejpozději do jednoho týdne od doručení fotografií, jinak se obrazový materiál považuje za přijatý bez vad.
    • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci.
    • Fotografie mají odpovídající kvalitu k odpovídající pozorovací vzdálenosti. Prohlížení případných nedostatků po zvětšení/přiblížení fotografie, není důvodem k reklamaci.
   5. Dodání fotografií
    • Fotografie jsou klientovi dodávány nejpozději do 1 měsíce od data přijetí plné výše platby (není-li dohodnuto jinak). Obvykle je však tato lhůta výrazně kratší (aktuální předpokládanou lhůtu zpracování vám ráda na dotaz sdělím).
    • Pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez stresu pro obě strany.
    • Fotograf zasílá fotografie standardně přes Uloz.to nebo jinou on-line úschovnu v zazipovaném souboru. Odkaz ke stažení fotografií je funkční pouze omezený počet dní, po jeho vypršení zásilku nelze stáhnout a je potřeba, aby ji fotograf nahrál znovu.
    • Klient obdrží od každé fotografie zmenšenou verzi určenou ke sdílení na sociálních sítích (popř. webových stránkách) a opatřenou logem fotografa a verzi v plné kvalitě bez loga fotografa (tyto fotografie slouží pouze pro tisk).
    • Zpracované fotografie jsou dodávány ve formátu JPG.
    • Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií. Nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není také důvodem k reklamaci zakázky.
    • Fotograf není odpovědný za ztrátu již odevzdaných fotografií. Klient si fotografie po obdržení stáhne do svých zařízení a ideálně zazálohuje. Fotograf neručí za to, že bude mít fotografie na svém úložišti k dispozici i po několika letech od jejich pořízení.
   6. Cena a platba
    • Cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na webových stránkách
    • Platba za fotografie probíhá po výběru fotografií klientem, a to nejpozději do týdne od výběru fotografií.
    • Nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného foto balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby, než je řádně zaplacena.
   7. Autorská práva
    • Autorské práva náleží fotografovi i po zakoupení fotografií klientem. Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
    • Fotograf má neomezené právo používat vytvořený obrazový materiál pro všechny účely. Pokud bude fotografie někde publikována, bude klient informován, ale nemá na fotografii žádné další nároky – ani vůči třetím stranám (např. vydavateli…). Publikace na sociálních sítích a webu fotografa nejsou předem ohlášeny.
    • Pokud jsou požadována omezení na užívání obrazového materiálu (například pokud si klient nepřeje fotografie zveřejnit), musí tuto skutečnost fotografovi oznámit ještě před fotografováním a zaznamenat písemně.
    • Fotografie není dovoleno dále upravovat (přidávat filtry, ořezávat).
   8. Práva na užívání

   Zakoupením digitálních obrázků získá zákazník následující práva:

      • Soukromá práva na užívání (vytváření výtisků obrazového materiálu pro soukromé použití, nikoli však účast na soutěžích apod.)
      • Právo publikovat fotografie na internetu, na sociálních sítích nebo na klientově soukromé nekomerční stránce – klient použije pouze soubor optimalizovaný pro web s logem fotografa.
      • Komerční použití fotografií není povoleno (pokud se fotograf s klientem nedomluví jinak).
      • Klient nesmí fotografie poskytovat třetím stranám bez předchozího souhlasu fotografa.